Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), un sektöründe hizmet veren kurulu?lar? bir çat? alt?nda toplayan ve sürekli geli?im ve çözüm odakl? stratejiler hedefleyen bir sivil toplum kurulu?udur. Sektörün ihtiyaçlar? do?rultusunda ara?t?rmalar yürüten TUSAF; 9 Derne?i ve 446 üyesini temsil ederek, kamu sektörü kurulu?lar?, di?er meslek kurulu?lar? ve sektör payda?lar?yla i?birli?i yapmaktad?r.

TUSAF, Türkiye"nin tüm co?rafi bölgelerine yay?lm?? firmalar?n kurduklar? derneklerin üyelikleriyle kurulan bir çat? kurulu?tur. Bu ba?lamda sektörle do?rudan veya dolayl? olarak temas halinde olan di?er kurum ve kurulu?larla devaml? dirsek temas?nda olan TUSAF, üyelerine ve Türkiye un sanayisine maksimum fayda sa?lamay? hedeflemektedir.

Related Videos

Bültene üye ol

reklam

Magazine

Uygulamayı yükle

QR Code

reklam